10/2012 Mt. Gerizim, Har Kabir, Ein El-Kabira (Kfir)

הר גריזים ומצפה יוסף, הר כביר, עין כפיר


2012-10_001.JPG
2012-10_001.JPG2012-10_002.JPG
2012-10_002.JPG2012-10_003.JPG
2012-10_003.JPG2012-10_004.JPG
2012-10_004.JPG2012-10_005.JPG
2012-10_005.JPG2012-10_006.JPG
2012-10_006.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_007.JPG
2012-10_007.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_008.JPG
2012-10_008.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_009.JPG
2012-10_009.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_010.JPG
2012-10_010.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_011.JPG
2012-10_011.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_012.JPG
2012-10_012.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_013.JPG
2012-10_013.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_014.JPG
2012-10_014.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_015.JPG
2012-10_015.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_016.JPG
2012-10_016.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_017.JPG
2012-10_017.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_018.JPG
2012-10_018.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_019.JPG
2012-10_019.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_020.JPG
2012-10_020.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_021.JPG
2012-10_021.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_022.JPG
2012-10_022.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_023.JPG
2012-10_023.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_024.JPG
2012-10_024.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_025.JPG
2012-10_025.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_026.JPG
2012-10_026.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_027.JPG
2012-10_027.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_028.JPG
2012-10_028.JPG
Mt. Gerizim הר גריזים


2012-10_029.JPG
2012-10_029.JPG
Har Kabir הר כביר


2012-10_030.JPG
2012-10_030.JPG
Har Kabir הר כביר


2012-10_031.JPG
2012-10_031.JPG
Har Kabir הר כביר


2012-10_032.JPG
2012-10_032.JPG
Har Kabir הר כביר


2012-10_033.JPG
2012-10_033.JPG
Har Kabir הר כביר


2012-10_034.JPG
2012-10_034.JPG
Har Kabir הר כביר


2012-10_035.JPG
2012-10_035.JPG
Har Kabir הר כביר


2012-10_036.JPG
2012-10_036.JPG
Har Kabir הר כביר


2012-10_037.JPG
2012-10_037.JPG
Har Kabir הר כביר


2012-10_038.JPG
2012-10_038.JPG
Har Kabir הר כביר


2012-10_040.JPG
2012-10_040.JPG
Ein El-Kabira עין כפיר


2012-10_041.JPG
2012-10_041.JPG
Ein El-Kabira עין כפיר


2012-10_042.JPG
2012-10_042.JPG
Ein El-Kabira עין כפיר


2012-10_043.JPG
2012-10_043.JPG
Ein El-Kabira עין כפיר


2012-10_044.JPG
2012-10_044.JPG
Ein El-Kabira עין כפיר


2012-10_045.JPG
2012-10_045.JPG
Ein El-Kabira עין כפירCreated by IrfanView