04/2019 Jerusalem - Good Friday: Via Dolorosa, Struthion, Lutheran Church

ירושלים - יום שישי הטוב: ויה דולורוזה, בריכת סטרותיון (מנזר אחיות ציון), כנסיית הגואל


2019-04_001.JPG

2019-04_001.JPG

2019-04_002.JPG

2019-04_002.JPG

2019-04_003.JPG

2019-04_003.JPG

2019-04_004.JPG

2019-04_004.JPG

2019-04_005.JPG

2019-04_005.JPG

2019-04_006.JPG

2019-04_006.JPG

2019-04_007.JPG

2019-04_007.JPG

2019-04_008.JPG

2019-04_008.JPG

2019-04_009.JPG

2019-04_009.JPG

2019-04_010.JPG

2019-04_010.JPG

2019-04_011-Struthion.JPG

2019-04_011-Struthion.JPG

2019-04_012-Struthion.JPG

2019-04_012-Struthion.JPG

2019-04_013-ST.IV.JPG

2019-04_013-ST.IV.JPG

2019-04_014-Lutheran.Church.JPG

2019-04_014-Lutheran.Church.JPG

2019-04_015-Lutheran.Church.JPG

2019-04_015-Lutheran.Church.JPG

2019-04_016-Lutheran.Church.JPG

2019-04_016-Lutheran.Church.JPG

2019-04_017.JPG

2019-04_017.JPG


Created by IrfanView